Get Adobe Flash player

Lepsza szkoła MDK Otwock Zgromadzenie sióstr Elżbietanek

OTOP CaritasNieśmy radość Euroweek

Wymiana młodzieży

 

TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (TRP) – STRATEGIA UCZENIA SIĘ W KLASACH I – III SP

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W LATACH 2018 – 2021

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  IM. TOMASZA MORUSA  W OTWOCKU

 

Twórcze rozwiązywanie problemów (TRP)- strategii uczenia się w klasach Ib - IIIb to innowacja pedagogiczna, która została zadedykowana do potrzeb uczniów umożliwiając im kształtowanie postaw sprzyjających kreatywności i innowacyjności oraz rozbudzanie chęci do podejmowania wspólnych działań. Zastosowanie innowacyjnych metod i technik pozwala kształtować: otwartość, tolerancję wieloznaczności, wytrwałość, autoprezencję czy radzenie sobie z Szczególną uwagę zwrócono w niej na to, jak duże znaczenie dla rozwój młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych, tkich jak: komunikacja i współpraca w grupie, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami. popełnianiem błędów. Pomaga w rozwijaniu umiejętności formułowania i zadawania ciekawych, celowych pytań, samodzielności w poszukiwaniu rozwiązań, Sprzyja wielowymiarowym kreowaniu postawy twórczej opisywanej za pomocą: płynności, giętkości, oryginalności, staranności, jak również "prowadzi do wyzbycia się schematów w postrzeganiu świata i rozwinięciu zdolności do patrzenia na niego z różnych stron "Motywuje do działania, podejmowania i realizacji prac w celu stawiania hipotez i wyciągania wniosków, a zatem uczenia się". Innowacja rozpoczęła się w roku szkolnym 2018/2019 jako program pilotażowy w klasie Ib.

                                                                                                                                                                                                                                          opracowała : Kamila Jakubowska

 

Lekcje twórczości – twórcze rozwiązywanie problemów (LTTRP) strategią uczenia się języka angielskiego w klasach V-VIII SP”

Autor innowacji pedagogicznej:

1. Ilona Łukasik – nauczyciel języka angielskiego,

2. Teresa Kosiarek – opiekun metodyczny, współautor innowacji pedagog, socjolog, trener twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metodyki międzynarodowej Olimpiady

Kreatywności, nauczyciel z 13-letnim stażem, 2001-2007 wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wydział Psychologii – Psychopedagogika Kreatywności, od 2008 r. –

wykładowca APS na studiach podyplomowych edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 2008-2011 r. nauczyciel konsultant CODN i ORE oraz redaktor naczelny czasopisma Trendy w ORE,

2011-2013 – koordynator projektu dotyczącego uczniów zdolnych w ORE/MEN), od 2014 r. dyrektor Akademii Twórczego Nauczyciela, ODN. Autorka i współautorka licznych projektów,

materiałów edukacyjnych, pozycji literatury z ww. zakresu, m.in. „W stronę kreatywności” (Wyd. APS, Warszawa 2002), „Jak rozwijać zdolności i indywidualizować pracę na lekcji” (Wyd. Didasko,

Warszawa 2012).

 

Rodzaj innowacji pedagogicznej (programowa, organizacyjna, metodyczna):

 1. Programowa – nowatorski program nauczania, zgodny z podstawą programową dla drugiego etapu edukacyjnego, zakłada wzbogacenie (pogłębienie i/lub rozszerzenie) treści kształcenia w kl. V-VIII z wykorzystaniem nowych metod twórczego kształcenia Treści nauczania realizowane będą w ramach zagadnień opisanych w podstawie programowej z języka angielskiego.

 2. Metodyczna – wprowadzenie do edukacji na drugim etapie edukacyjnym nowej strategii kształcenia, wykorzystującej metodykę TRP (twórczego rozwiązywania problemów w praktyce) do uczenia (się) uczniów na lekcjach. Holistyczne ujęcie treści z różnych zagadnień, łączenie zagadnień włączając treści z innych przedmiotów - interdyscyplinarność nauczania. Wykorzystanie metody projektu, daje nauczycielowi możliwość łączenia zakresów tematycznych i ukazywania nauki jako spójnej całości za pomocą nowych, w codziennym procesie dydaktycznym, heurystyk twórczych używanych w strategiach twórczego rozwiązywania problemów (TRP).

 3. Organizacyjna – w latach szk. 2018/2022 do zajęć pozalekcyjnych zostają dodane dwie (obowiązkowe) godziny tygodniowo, w ramach realizacji innowacji pedagogicznej. Zajęcia te prowadzone będą we współpracy z klasą V ze Szkoły Podstawowej nr 37 z Wrocławia w ramach partnerstwa i wspólnej realizacji innowacji metodą projektu innowacyjnego.

 

Spodziewane efekty: Uczeń, absolwent kl. VIII SP m.in.:

 1. Zna wybrane heurystyki twórcze i potrafi je stosować do rozwiązywania zadań
  i problemów.

 2. Odważnie myśli i działa twórczo, przejawia kreatywną postawę.

 3. Pracuje w zespole i docenia uczenie się od siebie nawzajem.

 4. Myśli płynnie, giętko i oryginalnie. Posługuje się myśleniem dywergencyjnym, kombinatorycznym i transformacyjnym w rozwiązywaniu zadań i problemów.

 5. Dostrzega i formułuje problemy, zadaje ciekawe pytania, świadomie podejmuje działania twórcze.

 6. Realizuje projekty krótko - i długofalowe, wytrwale dąży do celu.

 7. Podejmuje dyskusje, prace badawcze, wyciąga wnioski.

 

 

Oaza talentów” innowacja pedagogiczna na lekcjach języka angielskiego

Innowacja pedagogiczna „Oaza talentów” opierająca się na teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera, skierowana jest do uczniów klas czwartych na lekcjach języka angielskiego. Innowacja rozpocznie się we wrześniu w roku szkolnym 2018/2019 i będzie trwała 3 lata. Celem innowacji jest wspieranie rozwoju ucznia poprzez indywidualizację procesu nauczania w codziennym procesie dydaktycznym zgodnie z koncepcją Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera. Gardner podkreślił, że każdy posiada niepowtarzalny „profil inteligencji” będący układem mocnych i słabych stron człowieka. Profil inteligencji jest dynamiczny, często ulega zmianom. Poznanie tego profilu jest szansą na wspieranie rozwoju i wspomaganie słabych stron ucznia. Dzięki proponowanej innowacji, nauczyciel świadomy całego spektrum inteligencji, promuje indywidualne podejście do ucznia i uwzględniając rozmaite możliwości rozwojowe swoich podopiecznych proponuje im twórcze metody uczenia się, przeróżne metody i formy pracy oraz ćwiczenia dostosowane do ich potrzeb. Ponadto, poprzez uświadomienie dzieciom, że każdy jest zdolny i obdarzony wyjątkowym profilem inteligencji, nauczyciel buduje u ucznia poczucie własnej wartości, akceptacji siebie. Nauczanie wielo-inteligentne aktywizuje i zaangażuje ucznia.

Innowacja „Oaza talentów” umożliwi krystalizację indywidualnej drogi procesu edukacyjnego każdego ucznia, podniesienie efektów nauczania oraz da szansę na gromadzenie pozytywnych doświadczeń edukacyjnych wśród uczniów, którzy uwierzą we własne możliwości nauczenia się języka angielskiego. Nauczyciel bazując na wnikliwej diagnozie i obserwacji stworzy dla każdego ucznia indywidualny profil uczenia się, dostosowany do jego dominujących inteligencji. Interdyscyplinarne podejście do realizacji programu w klasach starszych ma także zachęcić nauczycieli innych przedmiotów do rozwijania inteligencji wielorakich w tzw. blokach przedmiotowych, w nauczaniu interdyscyplinarnym, pokazując uczniom wiedzę, świat – holistycznie, całościowo.

Opracowała Iwona Jerzabek

Innowacja pedagogiczna

Praktyczna matematyka

Kuratorium Oświaty w Warszawie wyraziło zgodę na realizację w naszym gimnazjum innowacji pedagogicznej - "Praktyczna matematyka".

Innowację opracowała Pani Aleksandra Szeszko.

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom społecznym i środowiskowym, podjęła wyzwanie pracy w klasie pierwszej o rozszerzonym programie matematyki (w stosunku do obecnie obowiązującego "Matematyka z plusem") z elementami fizyki i informatyki.

Na podstawie obserwacji i rozmów zarówno z uczniami, jak i ich rodzicami - p. A. Szeszko stwierdziła, iż ich oczekiwania są związane z lepszymi wynikami egzaminów po klasie trzeciej gimnazjum, z testów kompetencji, sukcesami w konkursach i olimpiadach matematycznych oraz pokazaniem użyteczności matematyki w życiu codziennym. Powszechny dostęp do komputera, który jest narzędziem dostarczającym różnych informacji, narzędziem pracy w biurze, w domu, w szkole, daje możliwość wykonania niektórych zadań szybciej i prościej. Autorka uważa, że wprowadzenie podstawowych metod pracy z komputerem na lekcjach matematyki pozwoli uczniom lepiej zrozumieć trudne zagadnienia i umożliwi swobodne poruszanie się we współczesnym świecie. Kolejnym problemem na lekcjach matematyki jest traktowanie zagadnień fizycznych jako oddzielnego przedmiotu. Wielokrotnie uczniowie nie potrafią wykorzystać umiejętności matematycznych do rozwiązywania i wyjaśniania problemów dotyczących zjawisk fizycznych. Dlatego poprzez korelację matematyki z fizyką chce ułatwić uczniom zrozumienie zagadnień.Matematyka z komputerem

W szkole jest dobrze wyposażona pracownia komputerowa. Istnieje też możliwość korzystania z kserokopiarki, w celu powielania np. kart pracy dla uczniów, formularzy do zbierania danych, dodatkowych zestawów zadań, itp.

Zajęcia w pracowni komputerowej i multimedialnej pozwolą równolegle do realizowanych treści - wykorzystać programy, np. CABRII, CaRMetal. Lekcje matematyki będą wzbogacane odpowiednimi filmami o treściach związanych z omawianym materiałem.

Realizacja treści na zajęciach w banku, urzędzie skarbowym, wystawach technicznych pozwoli na gromadzenie informacji i ich ciekawe opracowywanie. Analizy statystyczne, wykonane projekty wzbogacą bazę szkoły, poszerzą wiedzę rodziców i zostaną wykorzystane w środowisku lokalnym.

W programie główne treści nauczania zostały poszerzone o tematy nieobowiązkowe z programu "Matematyka z plusem", a także o dodatkowe treści związane z historią matematyki, elementami fizyki i informatyki.Kalkulator

Program zawiera także tematy związane z wykorzystaniem kalkulatorów do tworzenia hipotez, odkrywania prawidłowości i reguł.

Z programem można zapoznać się w bibliotece szkolnej lub w sekretariacie.